Deprecated: Creation of dynamic property TotalCMS\ReplaceText::$root_offset is deprecated in /Users/ganapati/Sites/dev.xn--rvidytrtha-yfb31cga77d/rw_common/plugins/stacks/total-cms/TotalCMS/ReplaceText.php on line 40
śrīvidyātīrtha.dev
Kerkgenootschap

Beginselverklaring en statuut van

Śrī Vidyā Tīrtha

Śrī Vidyā Tīrtha is een geloofsgemeenschap die, geworteld in de Tijdloze Wijsheid en in vrijheid en verdraagzaamheid, het verwerkelijken van de brugfunctie van de mens tussen God – de Uiteindelijke Werkelijkheid – en de Schepping ondersteunt.

De Uiteindelijke Werkelijkheid – paramātman, talrijke andere namen – is allesomvattend.

De Kenner van de Uiteindelijke Werkelijkheid ís de Uiteindelijke Werkelijkheid.

De aard van de Uiteindelijke Werkelijkheid is Waarheid, Bewustzijn en Gelukzaligheid.

Absolute vreugde is zowel de bron, het middel als het doel van het Leven.

Menselijk inzicht en geloof zijn voortdurend in ontwikkeling.

Het doel van het leven is de verwezenlijking van de Uiteindelijke Werkelijkheid. De verwezenlijking van dit doel kan worden getoetst aan het langdurig toenemen van geluk.

Het menselijk lichaam en de kosmos zijn de tempel van God en de instrumenten voor ontwikkeling. Het doel van ontwikkeling is de verwezenlijking van de Uiteindelijke Werkelijkheid. De individuele ziel – ātman – en de Uiteindelijke Werkelijkheid – paramātman – zijn wezenlijk Eén.

God toont zich aan de toegewijde op de wijze die voor hem of haar volledig vervullend is. Verschillen tussen mensen verrijken de godsontmoeting en kunnen derhalve voor hen die wijs genoeg zijn geen aanleiding geven voor conflict.

Godsdienst is het vervullen van de rol van de mens in de schepping. Dit omvat bewustzijnsontwikkeling en het leven van het leven in volheid en overvloed, zowel individueel als in gemeenschap (de verschillende leefkringen van de enkeling). Concreet: – maar niet beperkt tot – de individuele uitoefening van werk, ontspanning, en culturele bijeenkomsten en activiteiten, vormen van maatschappelijk en politiek engagement.

Verhouding met andere machten: de Uiteindelijke Werkelijkheid is Almacht. Alle machten zijn van haar afkomstig. Dit geeft meteen de juiste verhouding aan tussen bijvoorbeeld de overheid en God. De overheid is ‘creatuurlijk’. God heeft alles geschapen. De overheid heeft zichzelf niet geschapen.

Aan de toegewijden is het om keuzes te maken. De kennis die de aloude tradities van de mensheid verschaffen en wat zij in hun eigen hart als waarachtig en in eenklank met de verwezenlijking van de Uiteindelijke Werkelijkheid ervaren, dienen hen daarbij tot richtsnoer.

Het volgen van menselijke wetten en verordeningen mag niet slaafs gebeuren. Dat zou strijdig zijn met de waardigheid en goddelijke opdracht van de mens.

Het uiteindelijke criterium voor de deugdzaamheid van menselijke regels is hun compatibiliteit met de Goddelijke Wet. We kunnen dit toetsen aan de mate waarin het optreden van individuele mensen en instanties het langdurig geluk van mens en gemeenschap dienen. Uit de Goddelijke Wet als absoluut criterium volgt de keuze voor ‘recht is macht’ in tegenstelling tot ‘macht is recht’.

Śrī Vidyā Tīrtha is gesticht in 2021 Śrī Vidyā Tīrtha bezit rechtspersoonlijkheid (cf. art. 2:2 B.W.)

[Dit Kerkgenootschap is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Bestuur op 21 maart 2021 te ’s Heerenberg v.1.1]